كلمة حول فلسفة الاخلاق

كلمة حول فلسفة الاخلاق‏‏‏‏

این كتابچه موجز توسط حضرت استاد به عربى نگاشته شده و شامل مباحث ذیل است:
مفهوم اخلاق، مسألة اخلاقی چیست، بررسی و نقد نظریات مختلف دربارة منشأ حکم اخلاقی، ارزش اخلاقی، مفهوم نیت، نقش نیت در تعیین ارزش اخلاقی، رابطة نیت با ارزش، مراتب نیت و ارزش، مسئولیت، و پاداش.
این کتاب به كوشش مؤسسه در راه حق منتشر گردیده است.