گفتمان روشنگر درباره اندیشه‌هاى بنیادین

 

گفتمان روشنگر

درباره اندیشه‌هاى بنیادین

 

 

 

مناظره آقایان:

احسان طبرى ـ عبدالكریم سروش

فرخ نگهدار ـ محمدتقى مصباح یزدى

 

   زینتى، على . ـ 1343

    گفتمان روشنگر درباره اندیشه‌هاى بنیادین: مناظره آقایان احسان طبرى، عبدالكریم سروش، فرخ نگهدار، محمدتقى مصباح یزدى / تهیه و تدوین: على زینتى. ـ

قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

 407 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)؛ 364؛ فلسفه؛ 56)/// مجموعه آثار؛ 2/3؛ فلسفه و منطق؛ 3).

   1. دیالكتیك ـ نقد و بررسى. 2. تضاد ـ نقد و بررسى. 3. تكامل ـ نقد و بررسى.

   الف: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره). ب : عنوان.

7 گ 9 ز / 7 / 809 B

 

 

 

 

گفتمان روشنگر درباره اندیشه‌هاى بنیادین

مناظره آقایان: احسان طبرى، عبدالكریم سروش، فرخ نگهدار، محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، زمستان 1391

چاپ: نگارش

شمارگان: 1000                        قیمت: 12500 تومان

 

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 7742326-0251

1-193-411-964-978 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است