مباحثی درباره حوزه

 

مباحثى درباره حوزه

 

 

 

 

آیت‌الله محمدتقى مصباح يزدى

 

 

مصباح، محمدتقى 1313 ـ

مباحثى درباره حوزه/ تدوين واحد مجموعه آثار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)،.ـ قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)، 1375

240 ص.ـ (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)؛ 7: مجموعه آثار استاد محمدتقى مصباح يزدى؛ 5)

اين كتاب مجموعه سخنرانيهاى استاد محمدتقى مصباح يزدى درباره مسائل حوزه است.

1. حوزه هاى علميه ـ هدفها و نقشها. 2. روحانيت. الف. مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره). ب. عنوان.

2م 6م / 4/7BP


فهرست نويسى پيش از انتشار كتابخانه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)

  • مباحثى درباره حوزه
  • مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح يزدى
  • ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)
  • چاپ: نگارش
  • نوبت و تاریخ چاپ: هفتم؛ پاییز 1397
  • تيراژ: 1000
  • قیمت: 16000 تومان

مرکز پخش: قم، خيابان شهداء، کوي ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

964-6740-08-1 :شابک