مشکات

شاید یکی از اسرار روزه این باشد که بیش از هر چیز انسان را از تعلقاتش جدا و او را وارسته و پاک می‌کند؛ سنگ‌ها و قیدوبندهای غیرخدایی را از پای او باز و مرغ دلش را آماده پرواز می‌سازد. در هیچ عبادتی این حالت برای انسان پیدا نمی‌شود؛ به‌ویژه اگر آداب روزه به درستی رعایت شود، لذت‌هایی در این حالت سبکی، نصیب انسان خواهد شد که از هیچ عبادتی به‌دست نمی‌آید؛ از این‌رو ماه مبارک رمضان دارای ویژگی تمحیص و پالایش انسان از آلودگی‌هاست.

کتاب صهبای حضور: ص76