مشکات

چه کسی اسلام را از علی(ع) بهتر می‌شناخت؟ چه کسی برای مردم، ایتام، فقرا و بیوه‌زنان دلسوزتر از او بود؟ همه دیده بودند که او چگونه نخلستان آباد می‌کرد و وقف فقرا می‌نمود؛ حتی بارها شده بود خود و اهل‌بیتش گرسنه می‌خوابیدند و مختصر غذایشان را به دیگران می‌دادند. مردم علی را خوب می‌شناختند. ولی خواص دلشان می‌خواست او برایشان حسابی ویژه باز کند، اما علی(ع) این‌گونه نبود. او کسی بود که وقتی برادر فقیرش از او تقاضای سهم بیشتری از بیت‌المال کرد آهن داغ را به دستش نزدیک کرد و عذاب سخت خدا را به او یادآوری کرد...

شرح خطبه فدکیه، جلسه 54