مشکات

عبادت خدا به این معناست که انسان تلاش كند تا حقیقت بندگی خود نسبت به خدای متعال را درك كند و آن را در رفتارش نشان دهد؛ بفهمد و در عمل بفهماند که مالک او، و آنچه در دست اوست، خداست و هیچ‌چیز مال خودش نیست. شاید همه ما در مرحله اعتقاد چنین ایمانی داشته باشیم كه همه‌چیز مال خداست، اما بندگی خدا زمانی محقق می‌شود که رفتار ما با این اعتقاد منطبق باشد

کتاب صهبای حضور، ص281