شکوه نجوا؛ شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین

قم، دفتر مقام معظم رهبری
تاریخ: 
سه شنبه, 1 مهر, 1382
عنوان تاریخ دانلود فایل صوتی دانلود فیلم
جلسه اول 9 مهر 1382 ---
جلسه دوم 16 مهر 1382 ---
جلسه سوم 23 مهر 1382 ---
جلسه چهارم 30 مهر 1382 ---
جلسه پنجم 17 آبان 1382 ---
جلسه ششم 18 آبان 1382 ---
جلسه هفتم 19 آبان 1382 ---
جلسه هشتم 20 آبان 1382 ---
جلسه نهم 21 آبان 1382 ---
جلسه دهم 22 آبان 1382 ---
جلسه یازدهم 23 آبان 1382 ---
جلسه دوازدهم 24 آبان 1382 ---
جلسه سیزدهم 25 آبان 1382 ---
جلسه چهاردهم 26 آبان 1382 ---
جلسه پانزدهم 12 آذر 1382 ---
جلسه شانزدهم 19 آذر 1382 ---
جلسه هفدهم 26 آذر 1382 ---
جلسه هجدهم 3 دى 1382 ---
جلسه نوزدهم 10 دى 1382 ---
جلسه بیستم 17 دى 1382 ---
جلسه بیست و یکم 24 دى 1382 ---
جلسه بیست و دوم 1 بهمن 1382 ---
جلسه بیست و سوم 8 بهمن 1382 ---
جلسه بیست و چهارم 15 بهمن 1382 ---
جلسه بیست و پنجم 9 ارديبهشت 1383 ---
جلسه بیست و ششم 16 ارديبهشت 1383 ---
جلسه بیست و هفتم 30 ارديبهشت 1383 ---
جلسه بیست و هشتم 6 خرداد 1383 ---
جلسه بیست و نهم 13 خرداد 1383 ---
جلسه سی ام 20 خرداد 1383 ---
جلسه سی و یکم 27 خرداد 1383 ---