كیهان‌شناسى (معارف قرآن2)

 

معارف قرآن (3-1)

خداشناسی، کیهان‌شناسی، انسان‌شناسی

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

مصباح یزدى، محمدتقى، 1313

معارف قرآن: خداشناسى، كیهان‌شناسى، انسان‌شناسى/ محمدتقى مصباح یزدى. ـ قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، 1391.

ج.  انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)؛ 349؛ علوم قرآنی؛ 19)

سه جلدى در یك مجلد

1. خداشناسى. 2. قرآن ـ بررسى و شناخت. 3. اسلام ـ بررسى و شناخت. الف. انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره). ب. عنوان.

6 م 6 م/ 217 BP

 

 

 

 

معارف قرآن 3-1: خداشناسى، كیهان‌شناسى، انسان‌شناسى

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: هفتم، زمستان 1393

چاپ: نگارش

شمارگان: 1000‌‌‌                    قیمت: 21000 تومان

 

 

مركز پخش: قم، خیابان شهدا، كوى ممتاز، پلاك 38 تلفن و نمابر: 7742326

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

8-178-411-964 :شابک