انسان‌شناسی در قرآن

 

 

انسان‌شناسی در قرآن

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تنظیم و تدوین:

محمود فتحعلی

 

 مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

  انسان‌شناسی در قرآن / محمدتقی مصباح یزدی؛ تنظیم و تدوین: محمود فتحعلی، . - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392.

    464 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 527؛ علوم قرآنی؛ 40.)

 کتاب‌نامه: [523-256]؛ هم‌چنین به صورت زیرنویس.

  1. انسان (قرآن)  2. انسان (اسلام). 3. انسان (دین). 4. اسلام و انسان‌گرایی.  الف. عنوان ب. فروست.

3 ر 8 الف/5808 LC

 

انسان‌شناسی در قرآن

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تنظیم و تدوین: محمود فتحعلی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: نهم، زمستان 1401

چاپ: اشراق

شمارگان: 500                                قیمت: 90000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

0-355-411-964-978:شابک