مشکات

یکی از فواید و برکات صبر تقویت اراده انسان است. از حضرت عیسی بن مریم سلام‌الله علیه نقل شد كه هرگز موفق نخواهید شد،‌ مگر با ترک آنچه تمایل به آن دارید. به عبارت دیگر موفقیت ‌انسان در عرصه‌های مختلف زندگی ناشی از این است که بر نفس خودش پیروز باشد، اراده‌ای قوی داشته باشد و شهوت و غضب نتواند افسار آدمی را در دست بگیرد و به هر سو كه می‌خواهد بکشاند؛ باید اراده بر نفس حاکم باشد و این امر احتیاج به تمرین دارد؛ تمرین تقویت اراده هم صبر است.

درس‌های اخلاق رمضان 1434- جلسه پنجم