رابطه علم و دین

 

 

رابطه‌ علم و دین

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تحقیق و نگارش

علی مصباح

 

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    رابطه علم و دین/ محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و نگارش: علی مصباح . -

 قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1392.

    304ص. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 1012؛ فلسفه؛ 124.)

3-792-411-964- 978 :ISBN

فهرست‌نویسی براساس اطلاعات پیش از انتشار.

کتابنامه ص 297-304؛ همچنین به صورت زیرنویس.

    1. دین ـ فلسفه. 2. علم ـ فلسفه. الف. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ب. عنوان. ج. فروست.

6   م  2 ر / 65 BL

 

 

رابطه علم و دین

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تحقیق و نگارش: علی مصباح

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: سوم، پاییز 1395

چاپ: نگارش

شمارگان: 500                                قیمت: 15000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

3-792-411-964-978 :شابک