خدا‌شناسی (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن 1)

 

مجموعه كتب آموزشی معارف قرآن

خداشناسی

 

سلسله درس‌های استاد محمدتقی مصباح یزدی

 

تحقیق و بازنگاری

امیررضا اشرفی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

  خدا‌شناسی (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن) / محمدتقی مصباح یزدی؛ تحقیق و بازنگری: امیررضا اشرفی، . - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1389.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 836؛ علوم قرآنی؛ 45)

 کتاب‌نامه به‌صورت زیرنویس؛ همچنین 545-557.

1. خداشناسی. 2. قرآن ـ بررسی و شناخت. 3. اسلام ـ بررسی و شناخت. الف. اشرفی، امیررضا، 1344 ـ     ، تحقیق و بازنگری. ب. انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره). ج. عنوان.

6 م 4 خ/217 BP

 

خداشناسی (مجموعه کتب آموزشی معارف قرآن)

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تحقیق و بازنگری: امیررضا اشرفی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: سوم، تابستان 1396

چاپ: نگارش

شمارگان: 1000                                قیمت: 40000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

8-614-411-964-978:شابک