مشكات

معمولا گفته می‌شود: ستایش‌هایی که در اول دعاها ذکر می‌شود ادب مناجات است تا رحمت خدا جوشش پیدا کند. ولی حقیقت امر این است که آبشار رحمت بی‌نهایت الهی همیشه در حال ریزش است؛ این ماییم که باید تغییر حال و استعداد پیدا کنیم تا از این دریای رحمت بهره‌ای ببریم. در واقع ذکر این صفات الهی و ستایش‌ها هم برای این است که دل ما متوجه رحمت الهی شود، نه این که تغییری در حال خدا پیدا شود.

نجواهای دلتنگی؛ جلسه پنجم