مشکات

معرفت و محبت اسباب ایجابی تحقق ایمان هستند، اما التزام به لوازم آن، یک شرط سلبی هم دارد. ما در کارها و زندگی‌مان همیشه با عوامل سلبی سروکار داریم. ... برای این‌که پدیدهای تحقق پیدا کند، افزون بر وجود شرط‌های ایجابی، باید موانع و شرط‌های سلبی آن نیز نباشند. ما باید افزون بر داشتن معرفت و محبت، از هوای نفس مخالف با آن محبت، خالی باشیم، و اگر هوای نفسی داشته باشیم که چیز دیگری را برای ما زیباتر و لذتبخشتر جلوه دهد، دنبال آن می‌رویم.

 درس‌های اخلاق ماه مبارک رمضان 1439، جلسه اول