صوت و فیلم

صوت:

شائبه‌های شرک و لزوم خالص‌ساختن نیت

در جمع گروهی از اساتید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ: 
يكشنبه, 31 شهريور, 1398