مشکات

زندگی در اجتماع نعمتی الهی است ... خداوند متعال برای برقراری زندگی اجتماعی سه دسته عوامل طبیعی،‌ عاطفی و عقلی را به کار گرفته است. چنین پدیده عظیمی که هزاران سال است که وسعت و تحول پیدا کرده، و در هر عصر پدیده‌های خاصی را به وجود می‌آورد، پدیده گزافی نیست و حساب‌های حکیمانه‌ای دارد. ما نمی‌توانیم نسبت به این پدیده سرسری نگاه کنیم و به بهانه این‌که از جامعه خوشمان نمی‌آید از مردم جدا شویم.

اخلاق اجتماعی در اسلامی،‌ جلسه نوزدهم؛‌ ملاک ارزش زندگی اجتماعی در اسلام