صوت و فیلم

صوت:

تحصیل علوم خداپسند و خودسازی، شرط لازم برای رسیدن به قرب خدا

در جمع طلاب مدرسه تحصیلات تکمیلی جامعة المصطفی العالمیة خراسان
تاریخ: 
دوشنبه, 4 آذر, 1398