صوت و فیلم

صوت:

ارزشمندترین خدمت به جامعه اسلامی

در دوازدهمین نشست دفتر پژوهش‌ها‌ی فرهنگی
تاریخ سخنرانی: 
1388/12/13
تاریخ اثر: 
پنجشنبه, 13 اسفند, 1388