صوت و فیلم

صوت:

بزرگ‌ترين وظيفه اجتماعی!

در ديدار با طلبه‌هاي مدرسه بناب و مياندوآب
تاریخ سخنرانی: 
1388/11/10
تاریخ اثر: 
شنبه, 10 بهمن, 1388