صوت و فیلم

صوت:

فعالیت فرهنگی؛ بُعد برجسته شخصیت علامه طباطبایی(ره)

در نخستین بزرگداشت علامه طباطبایی(ره)
تاریخ سخنرانی: 
1361/08/21
تاریخ اثر: 
جمعه, 21 آبان, 1361