صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه دهم؛ تكلیف، قدرت، مصلحت