صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه دوازدهم؛ رابطه فاعلیت و ثبوت حق