صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه بیست و دوم؛ دیدگاه اسلام پیرامون حق حاكمیت انسان بر انسان