طبقه‌بندی زمانی

آرشیو

گفتار بیست و سوم

﴿ صفحه 353 ﴾ گفتار بیست و سوم (نسـیم رحمت الهـی (2)) قبض و بسط دل چنان‌که در مباحث پیشین گذشت، لحن سخن امام سجاد(علیه السلام) در آغاز مناجات ‌الراغبین متناسب با حال کسی است... مطالعه بیشتر...

گفتار چهارم

﴿ صفحه 63 ﴾ گفتار چهارم (جایگاه و فرایند تحقق توبه(1)) مفهوم توبه قبل از پرداختن به شرح و تبیین اولین مناجات از مناجات‌های پانزده‌گانه امام سجاد(علیه السلام) که مناجات... مطالعه بیشتر...

گفتار دهم

﴿ صفحه 149 ﴾ گفتار دهم (نبرد دشوار و پیوسته انسان با نفس سرکش (2))   جایگاه نفس و مصاف آن با عقل مفهوم نفس، به خودی خود، بار ارزشی مثبت و منفی ندارد و حکم خوب و یا بد بر آن... مطالعه بیشتر...

گفتار دوم

﴿ صفحه 31 ﴾ گفتار دوم (جلوه‌های رضوان الهی و مناجات خدا با انسان) مناجات خدا با بندگان خویش الف) مناجات خدا با انبیا در جلسه پیشین در ارتباط با مناجات انسان با خدا، این پرسش را... مطالعه بیشتر...

گفتار هشتم

﴿ صفحه 113 ﴾ گفتار هشتم (در جست‌وجوی رحمت الهی (2)) زبان استرحام و توبه به درگاه خداوند پس از توجه به مقام خداوند و ضرورت بندگی او و ترس از فرجام گناهان و خسارت‌هایی که از... مطالعه بیشتر...

گفتار نهم

﴿ صفحه 131 ﴾ شرح مناجات الشاکین ﴿ صفحه 132 ﴾ ﴿ صفحه 133 ﴾ گفتار نهم (نبرد دشوار و پیوسته انسان با نفس سرکش (1)) شکوه از نفس سرکش و عصیانگر دومین مناجات از مناجات‌... مطالعه بیشتر...

گفتار هفتم

﴿ صفحه 99 ﴾ گفتار هفتم (در جست‌وجوی رحمت الهی (1)) نقش حیای بندگی در توبه و پرهیز از گناه     معرفت به فرجام زیان‌بار گناهان، در دنیا و آخرت، علاوه بر آنکه ترس از انجام گناه را در... مطالعه بیشتر...

گفتار پنجم

﴿ صفحه 73 ﴾ گفتار پنجم (فـراینـد تـوبـه) توجه به زیان گناهان انگیزه توبه در انسان، در گرو اندیشه درباره ضرر‌های گناه و فواید توبه و نقشی است که توبه در صیانت انسان از گناه و... مطالعه بیشتر...

گفتار بیستم

﴿ صفحه 305 ﴾ شرح مناجات الراغبین ﴿ صفحه 306 ﴾ ﴿ صفحه 307 ﴾ گفتار بیستم (در جست‌وجوی تعالی و کمالات اخروی) از جمله مناجات خمس‌عشر، «مناجات راغبین» است... مطالعه بیشتر...

مقدمه معاونت پژوهش

﴿ صفحه 17 ﴾   مقدمه معاونت پژوهش حقیقت اصیل‌ترین، جاودانه‌ترین و زیباترین راز هستی و نیاز آدمی است که سلسله مؤمنان و عالمان صادق چه جان‌ها که در راه آن نباخته، و جاهلان و... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها