لقای الهی

 

لقای الهی

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

تدوین و نگارش:

کریم سبحانی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

لقای الهی / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: کریم سبحانی. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

144 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 451؛ اخلاق؛ 65).

5-280-411-964:ISBN

کتابنامه: ص. 143؛ هم‌چنین به صورت زیرنویس.

1. خدا و انسان. 2. خداپرستی. الف. سبحانی، کریم،  - گردآورنده. ب. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

6م7ل / 2 / 226 Bp

لقای الهی

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: کریم سبحانی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: چهارم، زمستان 1401

چاپ: اشراق

شمارگان : 500                                                              قیمت: 50000 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 37742326ـ 025

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 32113629 ـ 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 5-280-411-964-978