سفر به سرزمین هزار آیین

 

سفر به سرزمین هزار آیین

 

 

گزارش سفر آیت‌الله مصباح یزدی به هندوستان

 

تدوین و نگارش:

اصغر عرفان

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 ـ

سفر به سرزمین هزار آیین: گزارش سفر آیت‌الله مصباح یزدی به هندوستان / محمدتقی مصباح یزدی؛ تدوین و نگارش: اصغر عرفان. – قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

416 ص.( انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 430؛ کلام و عقاید؛ 58).

1-259-411-964:ISBN

نمایه موضوعی:

1. مصباح یزدی، محمدتقی، 1313   ـ ـ سفرها ـ ـ هندوستان. 2. مصباح یزدی، محمدتقی،  ـ ـ سفرها ـ ـ هندوستان. 3. آسیا ـ ـ سیر و سیاحت. الف. عرفان، اصغر، گردآورنده. ب. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، انتشارات. ج. عنوان.

د. عنوان: سفر آیت‌الله مصباح یزدی به هندوستان.

7س6م/ 2/ 414 915/40452  DS

سفر به سرزمین هزار آیین

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

تدوین و نگارش: اصغر عرفان

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

چاپ: عترت

نوبت و تاریخ چاپ: اول، زمستان  1386

شمارگان : 3000                                          قیمت: 3700 تومان

دفتر مركزی پخش: قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاك 38، تلفن و نمابر: 7742326 ـ 0251

شعبه مؤسسه امام خمینی(ره): قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، تلفن: 2113629ـ 0251

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابک: 1ـ259ـ411ـ964

صفحات: 
1-4