مشکات

حضرت امیر خطاب به کوفیان می‌فرماید: دلیل این‌که آن‌ها پیروز می‌شوند، این نیست که حق با آن‌هاست، بلکه به خاطر آن است که آن‌ها برای اجرای حکم باطل حاکمشان سرعت به خرج می‌دهند، اما شما نسبت به حق امامتان  کوتاهی می‌کنید. امام‌ شما امام حق است و به حق دعوت می‌کند، اما شما کندی می‌کنید و به سخنانش گوش نمی‌دهید. او باطل است و آن‌ها را به جهنم دعوت می‌کند، ولی آن‌ها تمام قدرت و توان‌ خودشان را در اختیار او می‌گذارند. روشن است که مزد کارشان را می‌گیرند و پیروز خواهند شد.