راه و راهنماشناسی

معارف قرآن 4 و 5

مجموعه‌كتب آموزشی معارف قرآن

 

راه و راهنماشناسی

 

 

 

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

 

بازنگری و تصحیح

مصطفی كریمی

 

مصباح یزدی، محمدتقی، 1313 -

    راه و راهنما‌شناسی / محمدتقی مصباح یزدی. - قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1393.

    ج. (انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛ 1074؛ علوم قرآنی؛ 57.)

    1. این کتاب بخش چهارم و پنجم معارف قرآن از سلسله درس‌های آیت‌الله مصباح یزدی است.

    مندرجات: ج4. راه‌شناسی. ـ ج5. راهنماشناسی.

  1. اسلام ـ بررسی و شناخت. 2. قرآن ـ بررسی و شناخت. 3. قرآن ـ کاتبان وحی. 4. پیامبران در قرآن. الف. عنوان. ب. عنوان: معارف قرآن. ج. عنوان: راه و راهنماشناسی. د. کریمی، مصطفی، تصحیح و بازنگری.

34م58م/11 BP

 

 

معارف قرآن (جلد 5 ـ 4): راه و راهنماشناسی: ویراست جدید

مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی

تصحیح و بازنگری: مصطفی کریمی

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوبت و تاریخ چاپ: دوم، پاییز 1395

چاپ: نگارش

شمارگان: 1000                                قیمت: 32000 تومان

 

مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی ممتاز، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

4-849-411-964- 978:شابک