فهرست منابع

فهرست منابع

أ. منابع فارسی

1.«اخلاق نیكوماخوسی»، ترجمة ع. احمدی، در فلسفه اجتماعی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،‌1362.

2.«اوثوفرون»، در دورة كامل آثار افلاطون، ج1، ترجمة محمدحسن لطفی و رضا كاویانی، تهران: خوارزمی، سوم، 1380.

3.«ثئای‌تتوس»، در دورة كامل آثار افلاطون، ج3، ترجمة محمدحسن لطفی و رضا كاویانی، تهران: خوارزمی، سوم، 1380.

4.«جمهوری»، در دورة كامل آثار افلاطون، ج2، ترجمة محمد حسن لطفی، تهران: خوارزمی، دوم، 1367.

5.«خارمیدس»، در دورة كامل آثار افلاطون، ج1، ترجمة محمدحسن لطفی و رضا كاویانی، تهران: خوارزمی، سوم، 1380.

6.«رسالة اپیكتتوس» در مجموعة علوم اجتماعی، ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،‌ 1362.

7.«فایدون»، در دورة كامل آثار افلاطون، ترجمة محمد حسن لطفی، ج1، تهران: خوارزمی، دوم، 1367.

8.«فلسفه اخلاق»، ر. م. هیر، ترجمة‌ محمد سعیدی مهر، در كیهان اندیشه، شمارة 52،

9.«قوانین»، دورة كامل آثار افلاطون، ج2، ترجمة محمدحسن لطفی و رضا كاویانی، تهران: خوارزمی، دوم، 1367.

10.«لوسیس»، در دورة كامل آثار افلاطون، ج1، ترجمة محمدحسن لطفی و رضا كاویانی، تهران: خوارزمی، سوم، 1380.

11.آشنایی با فلسفة‌ غرب، ‌جیمز كِرن فیبل من، ‌ترجمة‌ محمد بقائی (ما كان)، تهران: حكمت، ‌1375.

12.آموزش فلسفه، محمدتقی مصباح یزدی، تهران: نشر بین الملل، سوم، 1382.

13.اخلاق در قرآن، محمد تقی مصباح یزدی، تحقیق و نگارش محمد حسین اسكندری، قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1376.

14.اخلاق نیكوماخوس، ارسطاطالیس، ترجمة ابوالقاسم پورحسینی، تهران: دانشگاه تهران، 1368.

15.اخلاق، ‌جورج ادوارد مور، ترجمة اسماعیل سعادت، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، بی تا.

16.اراده قدرت،‌ فردریش نیچه،‌ ترجمة مجید شریف،‌ تهران: جامی، 1377.

17.ارسطو، دیوید راس، ترجمة مهدی قوام صفری، تهران: فكر روز، 1377.

18.امیل یا آموزش و پرورش، ژان ژاك روسو، ترجمة غلامحسین زیرك زاده، تهران: اتشارات چهر، 1360.

19.اندیشه‎ها، ماركوس اورلیوس، ترجمة نجف دریابندری، در مجموعة‌ «فلسفة‌ اجتماعی»، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،‌ 1362.

20.اینك آن انسان،‌ فردریش نیچه، ترجمة بهروز صفدری، تهران: فكر روز، 1378.

21.بنیاد مابعد الطبیعة اخلاق، كانت، ترجمة حمید عنایت و علی قیصری،‌ تهران: خوارزمی، 1369.

22.به سوی خودسازی، محمد تقی مصباح یزدی، نگارش كریم سبحانی، قم: انتشارات مؤسسه، 1380.

23.پنجاه فیلسوف بزرگ، دایانه كالینسون، ترجمة محمد رفیعی مهر آبادی، تهران: انتشارات عطائی، 1379.

24.پیش‎نیازهای مدیریت اسلامی، محمدتقی مصباح یزدی، تحقیق غلامرضا متقی‎فر، قم: مؤسسة امام خمینی، 1376.

25.تاریخ طبیعی دین، دیوید هیوم، ترجمة‌ حمید عنایت، تهران: خوارزمی، 1356.

26.تاریخ فلسفة‌ در دورة انتشار فرهنگ یونانی و دورة رومی، امیل بریه، ترجمة‌ علیمراد داودی، تهران: دانشگاه تهران، 1356.

27.تاریخ فلسفة‌ غرب،‌ برتراند راسل، ترجمة نجف دریابندری، تهران: پرواز،‌ ششم، 1373.

28.تاریخ فلسفة‌ یونان(12)، سقراط،‌ دابلیو. كی. سی. گاتری، ترجمة‌ حسن فتحی، تهران: فكر روز،‌ 1376.

29.تاریخ فلسفه‌،‌ كاپلستون، ج7، ترجمة داریوش آشوری،‌ تهران: سورش و علمی و فرهنگی، 1367.

30.تاریخ فلسفه (از ولف تا كانت)؛ فردریك كاپلستون، ترجمة اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، سوم، 1380.

31.تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسی)، كاپلستون، ترجمة امیر جلال الدین اعلم، (تهران: انتشارات علمی فرهنگی و انتشارات سروش، دوم، 1370)، ج5.

32.تاریخ فلسفه، ج1(یونان و روم)، فردریك كاپلستون، ترجمة جلال الدین مجتبوی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و سروش، چهارم،‌1380.

33.تاریخ فلسفه، ج5، (فیلسوفان انگلیسی)، كاپلستون، ترجمة امیر جلال الدین اعلم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، سوم، 1375.

34.تاریخ فلسفه، ج8، (از بنتام تا راسل)، كاپلستون، ترجمة بهاء الدین خرمشاهی، (تهران: انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، دوم، 1376.

35.تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمة‌ عباس زریاب خویی، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، دهم، 1371.

36.تاریخ معرفت شناسی، دیوید و. هاملین، ترجمة شاپور اعتماد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی،1374.

37.تاریخچة فلسفه اخلاق، اَلِسدر مك‎اینتایر، ترجمة‌ انشاء الله رحمتی، (تهران: حكمت، 1379.

38.تبیین و نقد فلسفة‌ اخلاق كانت،‌ محمد محمدرضایی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1379.

39.تفكر در عهد باستان، ترنس اروین، ترجمة محمد سعید حنایی كاشانی، تهران: قصیده، 1380.

40.جامعة‌ باز و دشمنان آن، كارل پوپر،‌ ترجمة عزت الله فولادوند، تهران: خوارزمی،دوم،1377.

41.جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، محمدتقی مصباح یزدی، تهران:‌ سازمان تبلیغات اسلامی، 1372.

42.چنین گفت زرتشت، فردریش نیچه،‌ ترجمة مسعود انصاری،‌ تهران: جامی، 1377.

43.حكمت یونان، شارل ورنر، ترجمة بزرگ نادرزاده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، دوم، 1373.

44.خداوندان اندیشه سیاسی، لین و. لنكستر، ترجمة علی رامین، ج3، ‌تهران: ‌امیركبیر،‌1362.

45.خودشناسی برای خودسازی، محمدتقی مصباح یزدی، قم: مؤسسه در راه حق، 1371.

46.دانش و ارزش، عبدالكریم سروش، تهران: یاران، 1358.

47.دجال، فردریش نیچه، ترجمة عبدالعلی دستغیب، تهران: آگاه،‌ 1352.

48.درآمدی به فلسفه اخلاق، آر. اف. اتكینسون، ترجمة‌ سهراب علوی‎نیا، (تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب، 1369. 

49.درباره تقسیم كار اجتماعی، امیل دوركیم، ترجمة باقر پرهام، بابل: كتابسرای بابل، 1369.

50.دیوان شمس تبریزی، جلال الدین محمد بلخی، با مقدمة‌ بدیع الزمان فروزانفر، تهران: جاویدان، نهم، 1370.

51.زبان، حقیقت و منطق، آ. ج. ایر، ترجمة منوچهر بزرگمهر، (تهران: دانشگاه صنعتی شریف، بی تا.

52.سرمایة ایمان، ملا عبدالرزاق لاهیجی، بی‌جا: الزهراء، دوم، 1364.

53.سقراط، ژان بِرن، ترجمة ابوالقاسم پور حسینی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، دوم،‌ 1374.

54.سنت روشنفكری در غرب (از لئوناردو تا هگل)، ج. برونوفسكی و ب. مازلیش، ترجمة لی‎لا سازگار، تهران: آگاه، 1380.

55.سه فیلسوف بزرگ، علی اصغر حلبی، تهران: زوار، 1354.

56.سیر حكمت در اروپا، محمد علی فروغی، تصحیح امیر جلال الدین اعلم، تهران: البرز، 1375.

57.شامگاه بت‎ها، فردریش نیچه، ترجمة عبد العلی دستغیب، تهران: سپهر، 1357.

58.فراسوی نیك و بد،‌ فردریش نیچه،‌ ترجمة داریوش آشوری،‌ تهران: خوارزمی، 1373.

59.فلسفه اپیكور، ژان برن، ترجمة ابوالقاسم پور حسینی، تهران: امیر كبیر، 1357.

60.فلسفة‌ اجتماعی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،‌ 1362.

61.فلسفة‌ اخلاق (حكمت عملی)، ژكس، ترجمة‌ ابوالقاسم پور حسینی، تهران: امیر كبیر، دوم، 1362

62.فلسفه اخلاق در قرن بیستم، مری وارنوك، ترجمة ابوالقاسم فنائی، قم: بوستان كتاب، 1380.

63.فلسفه اخلاق در قرن حاضر، ج. وارنوك، ترجمة صادق لاریجانی، تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب، دوم، 1368.

64.فلسفه اخلاق، محمد تقی مصباح یزدی، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، تهران: نشر بین‌‌الملل، 1381.

65.فلسفة‌ اخلاق، ویلیام كی. فرانكنا، ترجمة‌ هادی صادقی، قم: طه،1376.

66.فلسفه كانت، اشتفان كورنر، ترجمة عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، دوم، 1380.

67.فلسفه كانت؛ بیداری از خواب دگماتیسم؛ میر عبدالحسین نقیب‌زاده، تهران: آگاه، سوم، 1374.

68.فلسفه و جامعه شناسی، امیل دوركیم، ترجمة فرحناز خمسه‌ای، تهران: 1360.

69.فیلسوفان بزرگ یونان باستان، لوچانو دِكر شِنتزو، ‌ترجمة‌ عباس باقری،‌ تهران: نشر نی، 1377.

70.قرارداد اجتماعی(متن و در زمینة متن)، ژان ژاك روسو،‌ ترجمة مرتضی كلانتری، تهران: آگاه، 1379.

71.قواعد روش جامعه‌شناسی، امیل دوركیم، ترجمة علی‌محمد كاردان، تهران: دانشگاه تهران، 1355.

72.كلیات سعدی،‌ گلستان، تصحیح محمد علی فروغی، تهران: طلوع، هفتم، 1371.

73.كلیات فلسفه،‌ ریچارد پاپكین و آوروم استرول، ترجمة‌ جلال الدین مجتبوی، تهران: حكمت، هجدهم، 1381.

74.لویاتان، توماس هابز، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نی، 1380.

75.ماركس و ماركسیسم، آندره پی‎یتر،‌ ترجمة شجاع الدین ضیائیان، تهران: دانشگاه تهران، دوم، 1360.

76.متفكران یونانی، تئودور گمپرتس، ترجمة محمد حسن لطفی، ‌تهران: خوارزمی،‌1375.

77.مثنوی معنوی، جلال الدین محمد بلخی، تهران: نگاه، پنجم، 1373.

78.منطق الطیر، فریدالدین عطار نیشابوری، تصحیح صادق گوهرین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، دهم، 1374.

79.نیچه فیلسوف فرهنگ، فردریك كاپلستون، ترجمة علیرضا بهبهانی و علی اصغر حلبی، تهران: بی‌نا، 1371.

80.نیچه، جوزف پیتر استرن،‌ ترجمة عزت الله فولادوند، تهران: طرح نو، 1373.

ب. منابع عربی

81.الاقتصاد فی الاعتقاد، ابی حامد الغزالی، بیروت: دار و مكتبة الهلال، 1993م.

82.بحوث فی الملل و النحل، جعفر سبحانی، قم: لجنة ادارة الحوزه العلمیة، 1370.

83.البراهین در علم كلام، فخرالدین رازی، تهران: دانشگاه تهران، 1341.

84.تلخیص المحصل، نصیرالدین الطوسی، دار الاضواء، بی‌تا.

85.الحكمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربعة، محمد بن ابراهیم شیرازی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الرابعة، 1410ق.

86.شرح العقیدة الاصفهانیة، ابن تیمیة.

87.شرح المقاصد، سعد الدین التفتازانی، تحقیق عبدالرحمن عمیرة، قم: الشریف الرضی، 1409.

88.شرح تجرید العقائد؛ علی بن محمد القوشجی، قم: رضی و بیدار، بی‌تا.

89.قواعد المرام فی علم الكلام، میثم بن علی البحرانی، قم: مكتبة آیةالله المرعشی النجفی، بی‌تا.

90. كشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد؛ علامة حلی، تصحیح حسن حسن زادة آملی، قم: مؤسسة نشر اسلامی، الرابعة، 1413ق.

91. اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البدع؛ ابوالحسن الاشعری، تصحیح حمودة غرابة، مصر: المكتبة الازهریة للتراث، بی‌تا.

92. محصل افكار المتقدمین و المتأخرین، فخر رازی، تصحیح سمیح دغیم، بیروت: دار الفكر اللبنانی،1992.

93. المحصول فی اصول الفقه، بطرس البستانی، بیروت: مكتبة لبنان ناشرون، الثانیة، 1993م.

94. مستدرك الوسائل، میرزا حسین النوری الطبرسی، ‌قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، بی‌تا.

95. مطارح الانظار، (تقریرات درس شیخ مرتضی انصاری)، تهیه و تنظیم ابوالقاسم كلانتری، قم: مؤسسة آل البیت، 1404.

96. الملل و النحل، عبدالكریم الشهرستانی، قم: منشورات رضی، الثالثه، 1367.

97. نهایة‌ الحكمة،‌ محمد حسین طباطبائی، قم: النشر الاسلامی، 1362.

98. نهج البلاغه، ترجمة جعفر شهیدی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی، 1378.

ج. منابع انگلیسی

 

99. ‘‘A Contractarian Account of Moral Justification’’, by C. W. Morris, in Moral Knowledge?.

100. ‘‘Aristippus the Elder’’, by Voula Tsouna, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998) V. 1.

101. ‘‘Ayer, Alfred Jules’’, by Graham MacDonald in Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998) V. 1.

102. ‘‘Bentham, Jeremy (1748-1832)’’ by Ross Harrison, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998) V.1.

103. ‘‘Contractarian Ethics’’, by Paul Kelly, in Encyclopedia of Applied Ethics, (London & New York: Academic Press, 1998), V.1.

104. ‘‘Contractarianism’’, by G. Sayre-McCord, in Ethical Theory, ed. Hugh Lafollette, New York: Blackwell Publishing Inc., 2000

105. ‘‘Cynics’’ A. A. Long, in Encyclopedia of Ethics, (ed. Lawrence C. Becker), V.1.

106. ‘‘Cyrenaics’’ by Voula Tsouna, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998), V. 2.

107. ‘‘Emotivism’’, by Michael Smith, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998), V. 3.

108.‘‘Epicureanism’’ by David Sedley in Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998), V. 3.

109.‘‘Hare, Richard Mervyn’’, A. W. Price, Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998), V. 4.

110. ‘‘Hedonism’’ by R. B. Brandt, in The Encyclopedia of Philosophy, Paul Edwards, ed (New York: Macmillan Publishing Co., 1972), V. 3.

111. ‘‘Hedonism’’ Fred Feldman, in Encyclopedia of Ethics, (ed. Lawrence C. Becker), V. 2.

112. ‘‘History of Western Ethics: 3. Hellenistic’’ by A. A. Long, in Encyclopedia of Ethics, V. 2.

113. ‘‘Impartiality’’, by Bernard Gert in Encyclopedia of Ethics, V. 2.

114. ‘‘Morality and Religion’’, Plato, in Philosophy of Religion: An Anthology, Louis P. Pojman, ed. (U. S. A: Wadsworth, 1987).

115. ‘‘Prescriptivism’’, R. M. Hare, Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998), V. 7.

116. ‘‘Stevenson, Charles Leslie’’, by James Dreier, in Routledge Encyclopedia
of Philosophy
, ed. Edward Craig, (New York: Routledge, 1998) V. 9.

117. ‘‘The Principle of Utility’’, Jeremy Bentham, in Meta-ethics, Normative Ethics and Applied Ethics, ed.

118. ‘‘The Social Contract Tradition’’, by Will Kymlikca, in A Companion to Ethics, ed. Peter Singer, (Cambridge: Blackwell, 1991).

119.‘‘Universalizability’’, R. M. Hare, in Encyclopedia of Ethics, ed. Lawrence C. Becker, V. 3.

120.A Theory of Justice, John Rawls, (Cambridge: Harvard University, 1971).

121.After Virtue, Alasdair MacIntyre, (Noter Dame: University of Noter Dame, 1984.

122.An Essay Concerning Human Understanding, John Locke, (CD World’s Greatest Classic Books).

123.Ethics, A. C. Ewing, New York: The Free Press, 1965.

124.Metaphysics, Aristotale, translated by W. D. Ross, (CD World’s Greatest Classic Books).

125. Moral Problems, Michael Palmer, University of Toronto Press, 1991

126. Morality: Its Nature and Justification, Bernard Gert.

127. Morals by Agreement, David Gauthier, (New York: Oxford University Press, 1986.

128. Philosophy of Logic, Susan Haack, Cambridge, 1978.

129. The Cambridge Dictionary Of Philosophy.

130. The HarperCollins Dictionary of Philosophy, Cyrenaics.