صوت و فیلم

صوت:

فهرست مطالب

جلسه چهاردهم؛ تفاوت «عبودیت» و «بردگى»