بخش اول: مفاهیم و پیش فرض ها

بخش اول

مفاهیم و پیش‌فرض‌ها

بخش اول: مفاهیم و پیش‌فرض‌ها

در نخستین بخش این کتاب، بر آنیم تا به مباحث مقدماتی مرتبط با مبحث ولایت فقیه بپردازیم. بنابراین در فصل اول آن، به‌روشنی مفاهیم کلیدی مرتبط با این نوشتار را تبیین خواهیم كرد و واژگانی چون سیاست، حکومت، حکومت اسلامی، نظام اسلامی، امامت، ولایت، فقیه و ولایت فقیه، که کاربرد بسیاری در این مبحث دارند، مفهوم‌شناسی خواهند گردید. در ادامة فصل، پیش‌فرض‌هایی را طرح خواهیم كرد که اهمیت بسیاری در بحث دارند و تا حل نشوند، طرح مبحث ولایت فقیه عقیم خواهد ماند. بدین‌ منظور در آغاز، رابطة دین با سیاست را بررسی می‌كنیم؛ آن‌گاه از ضرورت حکومت در اسلام سخن خواهیم گفت؛ سپس بحث بسیار مهم منشأ مشروعیت حکومت اسلامی را طرح کرده و جایگاه مردم را در چنین حکومتی نشان خواهیم داد. همچنین ازآنجاکه ولایت فقیه فقط در چارچوب و امتداد ولایت معصومان علیهم السلام معنا و مفهوم می‌یابد، بحث پایانی این بخش را به حکومت و ولایت معصومان علیهم السلام اختصاص خواهیم داد. ‏